Account

Hoofdmenu

meer info De Wandelfabriek
Uw winkelwagen

Privacy Policy

Privacy Policy

 

De winkels van René Vos Outdoor & Sports hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. René Vos Outdoor & Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • -        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • -        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • -        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • -        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • -        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • -        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als René Vos Outdoor & Sports zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door René Vos Outdoor & Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -        Administratieve doeleinde;
 • -        Het bijhouden van aankopen met als doel het eventuele garantie proces op aankopen te vereenvoudigen.
 • -        Het bijhouden van kortingsuitkeringen o.b.v. NAW gegevens
 • -        Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • -        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan René Vos Outdoor & Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -        Voornaam;
 • -        Tussenvoegsel;
 • -        Achternaam;
 • -        NAW gegevens
 • -        E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door René Vos Outdoor & Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door René Vos Outdoor & Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • -        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -        Voornaam;
 • -        Tussenvoegsel;
 • -        Achternaam;
 • -        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • -        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • -        Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • -        Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • -        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

René Vos Outdoor & Sports bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • -        Alle personen die namens René Vos Outdoor & Sports van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • -        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • -        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • -        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • -        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • -        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

René Vos Outdoor & Sports

Hoofdstraat 39

7213CP

Gorssel

Info@rene-vos.nl

0575-493989

 

René Vos Weblog met buitensport tips

28.08.2018 Bescherm je tegen insecten met de kleding van Craghoppers! Lees meer
09.08.2018 Waarom een Fjällräven wandelbroek? Lees meer

Advies bij de keuze van wandelschoenen

Heb je moeilijke voeten? Onze sportpodologen analyseren je voet en zorgen voor een schoen die zorgt voor minder pijnlijke en vermoeide voeten.

 1. Maak een afspraak